brzi kontakt     Hrvatski     English 
 
Home O nama Proizvodnja Istraživanje i razvoj Montaža i održavanje Zakonodavstvo
 
E-MAIL LISTA:

Za  primanje novosti  vezanih uz našu ponudu unesite Vaš E-mail:

(upis  na ili  ispis sa E-mail liste)
Odjava    Prijava
 


Zakonodavna dokumentacija EU iz područja energetike vezane na obveznu  implementaciju  obnovljivih izvora energije i kogeneracije  u RH
(prevedeno od KKG s njemačkog izvornika)


1.    Direktiva 2001/77/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21.09.2001. godine o promicanju uporabe električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije na unutrašnjem tržištu električne energije

Smisao  direktive:
-    povećanje transparentnosti  potrošaču pri izboru između el. energije proizvedene iz obnovljivih ili neobnovljivih izvora energije te je za iste potrebno jamstvo porijekla takve el. energije
-    ustanoviti zakonodavni okvir za tržišta obnovljivih izvora energije te uspostaviti ispravno funkcioniranje mehanizama  poticajima, poreznim oslobađanjima za obnovljive izvore energije za svaku zemlju članicu,  dok se ne postigne  okvirni program EU
-    potreba podnošenja izvješća Europskoj komisiji o nacionalnim programima OIE prilagođenog  različitim tehnologijama zbog zemljopisnih razlika članica EU
-    učinkovita promidžba OIE , odnosno el. energiju  iz obnovljih izvora u odnosu na el. energiju iz neobnovljivih izvora
-    el. energija iz OIE dugoročno smanjuje troškove  te približiti je europskim građanima
-    cilj je provedba Kyoto protokola i Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime
-    postaviti ciljeve el. energije iz OIE do 2010. godine
-    implementacija OIE/ ubrzavanje administrativnih postupaka , transparentnost te ne diskriminiranost
-    operateri tržišta moraju jamčiti prijenos i distribuciju el. energije iz OIE

2.    Direktiva 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16.12.2002. godine o energetskim svojstvima zgrada (u prilogu komentar i sažetak Direktive , kao i ispis najvažnijih članaka)

Smisao  direktive:
-    promocija poboljšanja energetskih svojstava zgrada u zemljama EU putem isplativih mjera uzimajući u obzir vanjske  klimatske uvjete uz očuvanje zadovoljavajuće kvalitete unutarnjeg zraka
-    uspostava opće metodologije za izračun energetske učinkovitosti (grijanje+hlađenje+ventilacija-osvjetljenje+obnovljivi izvori) uz lokalne klimatske uvjete
-    primjena minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti na nove zgrade i postojeće zgrade
-    certifikat zgrade ne stariji od 10 god. je obvezan kod; gradnje, prodaje, iznajmljivanja zgrade, izlaganja za javne zgrade
-    kontrola kotlova za grijanje i sustava za klimatizaciju
-    osiguranje nezavisnih stručnjaka za kontrole i certifikaciju


3.    Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28.01.2003. godine o pristupu i otvorenosti informacijama o okolišu i opozivu Direktive  90/313/EWG

Smisao  direktive:
-    mora se postići da svaka fizička ili pravna osoba bez punomoći  ima pristup državnim tijelima o raspoloživim informacijama o okolišu
-    nužno je državnim tijelima ostvariti upotrebljivost informacija preko komunikacijskih tehnologija  koje su otvoreno dostupne, stalno se razvijaju i nadopunjuju, kako bi informacije bile zadnjeg stanja
-    informacije moraju biti u pismenoj , vizualnoj, akustičnoj , elektronskoj ili drugoj formi,a sadržaj je o stanju (voda, zemlja, životni prostor, mora, organizmi, energija, buka , otpad, zdravlje , sigurnost, kontaminacija prehrambenog lanca


4.    Direktiva 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. godine zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i opozivu Direktive 96/92 /EZ

Smisao  direktive:
-    korisniku  pokazati efikasnost tržišta el. energije,snižavanje cijena, povećanje kvalitete usluga te povećanje konkurentnosti
-    postaviti mjere za sigurnost i zaštitu  od diskriminacije prijenosnih i distribucijskih  tarifa te otvorenosti informacija prema kupcu
-    otvorenost informacija o proizvođaču energije, porijeklu energije i djelovanju na okoliš (CO2)
-    osim liberalizacije tržišta el. energije potrebno je liberalizirati tržište plina, oba tržišta uskladiti i postaviti rokove za ostvarenje ciljeva
-    potreba za regulacijom tržišta el. energije preko državnog tijela svake zemlje članice EU
-    uskladiti otvaranje tržišta energije  među članicama EU od čega profitiraju i građani, i kućanstava i industrija, a sve u interesu zaštite okoliša i smanjenja emisije CO2
-    uvoditi tehnologije obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OIEiK) u smislu decentralizirane proizvodnje el. energije  sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti
-    postaviti globalni integralni koncept koji definira upravljanje visinom i vremenom vršnog opterećenja u cilju smanjenja potrošnje el. energije
-    distributer el. energije mora u računima kao i u promidžbenom materijalu navesti slijedeće:
a)    udio primarnih energetskih izvora u ukupnom miksu el. energije za proteklu godinu
b)  informaciju o CO2 emisiji i radioaktivnom otpadu u ukupnom miksu el. energije za proteklu godinu
-    putem otvorenih natječaja , u smislu zaštite okoliša,  subvencionirati nove tehnologije koje se nalaze u ranoj razvojnoj fazi
-    uspostaviti mreže za prijenos podataka u smislu povećanja energetske učinkovitosti koje mogu biti od jednog ili više davaoca usluga  prijenosa podataka
-    između mreža mora biti moguća komunikacija
-    korisniku dati podatke o energetskoj učinkovitosti mreže na kojoj se nalazi
-    davaoc usluge prijenosa podataka mora biti neovisan te ne smije biti u sukobu interesa
-    davaoc usluge prijenosa podataka mora podatke kojima raspolaže držati  kao osjetljivu informaciju u tajnosti,ali prednosti  njegovih aktivnosti moraju se na nediskriminirajući način staviti javosti na raspolaganje    
-    zemlja članica treba  omogućiti distributeru el. energije prednost  preuzimanja el. energije  iz obnovljivih izvora otpada  i kogeneracije
-    kod projektiranja distributivnih mreža uzima se u obzir energetska učinkovitost i/ili decentralna proizvodnja energije kod dogradnje ili rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih kapaciteta
-    do 01.06.2007. godine potrošač mora imati otvoreno tržište el. energije , kako za kućanstva tako i za velike potrošače
-    neovisna regulirajuća državna tijela moraju od 2010. godine do 30.06. svake godine podnijeti izvještaj o postignutim mjerama na svom tržištu


5.    Direktiva  Vijeća 2003/92/EZ  od 07.10.2003. godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 77/388/EEC u vezi s pravilima u području opskrbe plinom i električnom energijom

    

  Smisao  direktive:
-    reguliranje izbjegavanja  mogućnosti   neoporezivanja odnosno dvostrukog
oporezivanja poreza na dodanu vrijednost trgovine plinom, el. energijom, el.  energije iz plina između korisnika


6.    Direktiva  2003/87/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 13.10.2003. godine kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar EU

Smisao  direktive:
-    Šesti  Akcijski plan EU prepoznaje klimatske promjene i postavlja  za cilj od 2008. do 2012. godine emisije CO2 ekvivalent smanjiti za 8% razine iz 1990. godine , a dugoročno smanjiti stakleničke plinove za 70% od vrijednosti iz 1990. godine
-    države članice trebaju podnijeti izvješča o primjeni ove Direktive
-    države članice mogu međunarodno trgovati emisijama sa drugim strankama Kyoto protokola
-    Direktivom se potiče korištenje učinkovitih tehnologija i kogeneracije
-    članicama se omogućuju dozvole za emisiju stakleničkih plinova
-    za svako  razdoblje  države članice razviti će nacionalni plan  za raspodjelu vlastitih kvota
-    za trogodišnje razdoblje koje počinje 01.01.2005. godine države članice raspodjeliti će    95 % kvota besplatno, a za petogodišnje od 01.01.2008. godine članice će raspodjeliti najmanje 90% kvata besplatno
-    članice će donijeti pravila o kaznama za kršenje odredbi ove Direktive
-    kazna za prekomjerne emisije iznosit će 100 ,- € za svaku tonu ekvivalenta  CO2 u petogodišnjem razdoblju, a 40,- u trogodišnjem razdoblju od 01.01.2005. , koje ispusti postrojenje , a nije pokriveno kvotom
-    kvote se mogu prenositi unutar EU , između EU i trećih zemalja
-    za primjenu ove Direktive Komisija će donijeti uredbu o standardiziranom sustavu registara i elektroničkih baza za praćenje  provedbe
-    za mjerenje emisije koriste se standardizirane ili prihvaćene metode, a podupire ih dodatno preračunavanje emisija

7.    Direktiva  Vijeća 2003/96/EZ  od 27.10.2003. godine o restrukturiranju sustava oporezivanja energetskih proizvoda i električne energije

Smisao  direktive:
-    restrukturiranje sustava oporezivanja proizvođača el. energije


8.    Direktiva  2004/8/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 11.02.2004. godine o promicanju kogeneracije  na temelju potrošnje korisne energije na unutrašnjem tržištu energije koja dopunjuje i izmjenjuje Direktivu 92/42/EEZ

Smisao  direktive:
-    povećati korištenje kogeneracije s ciljem ka uštedama primarne energije te poštivanje odredbi Kyoto protokola
-    vezana je na Direktivu 2002/91/EZ po kojoj se za zgrade iznad 1000 m2 prije početka gradnje mora razmotriti tehnička, ekološka i ekonomska izvedivost alternativnih sustava kogeneracije toplinske i el. energije
-    Direktiva se odnosi na visokoučinkovitu kogeneraciju koja u kombiniranom procesu proizvodnje topline el. energije kod postojećih postojenja  ostvaruje preko 5% uštede, a kod  novih postrojenja preko 10% uštede  prema klasičnim tehnologijama
-    cilj je  ušteda primarne energije koja je važna za članice , koje veći dio el. energije pokrivaju uvozom
-    naglašava se potreba mjerenja korisne topline kogeneracijskog postrojenja, kao i osvrt na gubitke u distribucijskoj  mreži
-    osigurati jamstvo transparentnosti proizvedene el. energije iz visokoučinkovite kogeneracije, jamstvom o porijeklu
-    članice obavezno izvještavati o primjeni ,kao i o barijerama  primjene  visokoučinkovite kogeneracije
-    kod davanja potpora obratiti pažnju na ekonomiju opravdanosti energije topline i energije za hlađenje
-    osigurati stabilno ekonomsko i administrativno okruženje za ulaganje u nova postrojenja visokoučinkovite kogeneracije čime se postiže energetska učinkovitost i smanjenje  emisije CO2
-    uspostavlja metodologiju utvrđivanja energetske učinkovitosti kogeneracijske proizvodnje kroz  egzaktnu  formulu
-    definira tehnologije kogeneracijskih postrojenja , kao i zadane omjere toplinske i el. energije
-    članice podnose godišnji izvještaj o kogeneracijskim kapacitetima i gorivima koja koriste za kogeneraciju, te statistički izvještaj uštede primarne energije


9.    Direktiva  2005/32/EG  Europskog parlamenta i Vijeća od 06.06.2005. godine za stvaranje okvira i uspostavu zahtjeva -Ekodizajna

Smisao  direktive:
-    na proizvode kojima je potrebna energija otpada veliki dio potrošnje prirodnih resursa energije u EU
-    kod raznih proizvoda za sličnu funkciju i snagu u upotrebi su različiti faktori pretvorbe energije koje treba uzeti u obzir
-    cilj je optimirati utjecaj proizvoda na okoliš kao i kroz kvalitetu u upotrebi stvoriti nove konkretne šanse za proizvođača, potrošača i zajednicu
-    za  Ekodizajn parametre proizvoda koji troše energiju odlučujući su:
a)   izbor materijala
b)    izvedba
c)   pakiranje i transport, distribucija
d)  instalacija i održavanje
e)   uporaba
f)   kraj životnog vijeka te zbrinjavanje otpada
-    za svaku fazu odlučujuća je potrošnja materijala, energije , vode, štetnih emisija, zračenje, buka, proizvodni otpad, mogućnost reciklaže
-    za poboljšanje utjecaja na okoliš važni su kriteriji: masa i volumen proizvoda, uporaba recikliranih materijala, potrošnja energije i vode u radnom ciklusu, upotreba materijala koji nisu štetni za zdravlje , načini učestalog održavanja, broj ugrađenih dijelova koji se daju reciklirati, upotreba rabljenih dijelova, i sl.
-    proizvođači su obavezni za svoje proizvode provesti analizu čitavog životnog ciklusa u tehničkom, ekološkom i ekonomskom smislu
-    CE evidencijski broj mora biti minimum 5 mm visok
-    obaveza proizvođača je uspostaviti menagment sistem za  EG - Izvješće o sukladnosti, u kojem piše: ime i adresa proizvođača, naziv proizvoda, norma po kojoj je izrađen , navesti eventualno ostale norme  i specifikacije, mora imati  izjavu  o sukladnosti, da je proizvod u skladu s pravnim propisima EU / CE – evidenskijski broj, ime i potpis opunomoćene osobe proizvođača  

10.    Direktiva  2005/89/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 18.01.2006. godine o mjerama zaštite     sigurnosti opskrbe električnom energijom i infrastrukturnim  ulaganjima
     

Smisao  direktive:
-    osiguranje sigurnom el. energijom krajnjeg potrošača unutar zajedničkog unutrašnjeg tržišta
-    stvaranje zajedničkih transeuropskih  mreža
-    kod poticanja el. energije iz obnovljivih izvora energije  i kogeneracije  osigurati kroz  njih povezane rezervne kapacitete za osiguranje sigurnosti  i pouzdanosti mreže
-    suradnja između nacionalnih davaoca usluga prijenosa podataka u području sigurnosti mreže , kao i spremnosti davanja informacija o modalitetu mreže
-    minimalizirati tehničkom regulacijom mogućnost ispada mreže i pritom nastalih troškova
-    među članicama osigurati jasne okvire za ulaganja u proizvodne kapacitete , stvaranjem sigurnosti elektrooprbe
-    važna je maksimalna raspoloživost  davaoca usluga prijenosa podataka radi sigurnosti obračuna kapaciteta , kako bi se postojeći kapaciteti bolje koristili , te nikako slati na tržište netočne podatke o dostatnosti kapaciteta tržišta
-    davaoc usluga prijenosa podataka i distributer mreže trebaju pomoći kod investicijskih odluka , kao i kod održavanja i obnovi mreže , unutar pravno stabilnih zakonskih okvira
-    članice moraju nadzirati sigurnosti elektroopskrbe kroz izvještaje s aspektiranjem davaoca usluga prijenosa podataka  o investicijama u mrežu
-    davaoc usluga prijenosa podataka treba imati osigurane  primjerene tehničke rezerve za prijenos podataka kako bi se osigurala sigurnost mreže
-    članice moraju osigurati razmjenu podataka davaoca usluga prijenosa podataka i davaoca usluga distribucije , kako bi se razmjenile informacije o energetskoj efikasnosti nacionalnih mreža
-    članice  moraju osigurati ciljeve kvalitete opskrbe i sigurnosti mreže kroz davaoca prijenosa podataka i distributera mreže. Isti  ciljevi  trebaju pomoći kako bi se dobila dozvola članice,  da kroz državno tijelo kontrolira provedbu ciljeva koji su objektivni, transparentni, nediskriminirajući i otvoreni za javnost
-    u slučaju ispada mreže članice moraju osigurati unaprijed dogovorene kriterije  uravnotežavanja  oscilacija  mreže kroz davaoca usluga prijenosa podataka

11.    Direktiva  2006/32/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 05.04.2006. godine o energetskoj učinkovitosti finalne (konačne) energije i usluga  finalne (konačne) energije
           

Smisao  direktive:
-    u EU podići učinkovitost konačne energije , kao i poticati proizvodnju iz OIE
-    daljnji cilj je poboljšanje prijenosa i distribucije , te sigurnosti opskrbe, kao i smanjenje emisije CO2
-    Direktiva je bazirana na Direktivi 2003/54/EZ
-    u smislu uspostave mjera energetske učinkovitosti koja se mora poboljšati uz pomoć upotrebe inovativnih elektronskih mjernih uređaja za povoljnju cijenu, ali uz točno očitanje toplinske ili rashladne energije
-    potrošač mora biti u mogućnosti stanje svojeg brojila redovito očitavati
-    cilj  je postići informacijski iskorak za određene ciljane grupe kako bi se proširio opseg mjerenja , koji može služiti i u reklamne kampanje i razmjenu prakse znanja na svim razinama
-    usluga finalne (konačne ) energije odnosi se na fizikalni korisni efekt, koja je kombinacija učinkovite tehnologije, održavanja,  servisa , koja se provodi kroz oblik ugovora ,a postiže se mjerenje i procjena poboljšanja energetske učinkovitosti i /ili uštede primarne energije
-    članice se brinu od tome da javni sektor postigne učinkovite  mjere  energetskih ušteda
-    u svrhu postizanja ciljeva članice moraju osigurati financijske instrumente kroz poticaje i fondove
-    kao kontrolu djelotvornosti mjera treba provesti energetske preglede

12.    Izvješće  Komisije EU  Akcijskog plana energetske učinkovitosti od 19.10.2006. godine  za iskoristvost potencijala - SEC 2006/1173/1174/1175

Smisao izvješća:
-    EU obavezana je o uvozu energije i fosilnih goriva
-    neposredni troškovi  nesposobnosti efektivnog  korištenja energije  do 2020. godine iznose  godišnje 100 milijardi  €
-    Komisija donosi u Zelenoj knjizi Europsku strategiju i Akcijski plan za uštedu u energetskoj učinkovitosti od preko 20% do 2020. godine
-    u Zelenoj  knjizi navedeno je preko 100 preporuka za postizanje istog cilja
-    predviđa se uvođenje energetski učinkovitih tehnologija, infrastrukture zgrada, uređaja, procesa, prometa i energetskih sistema sa posebnim značajem na faktor »čovjek»
-    sektor pretvorbe energije kao i promet ima poseban  značaj
-    Ekodizajn Direktiva  postavlja minimalne norme za energetsku učinkovitost i evidencijski broj uređaja i postrojenja
-    krajem 2008. godine treba postaviti strategiju za uvođenje niskoenergetskih i pasivnih kuća kako bi se ubrzala njihova implementacija do 2015. godine
-    Direktiva o ukupnoj energetskoj učinkovitosti u zgradama 2002/91/EG mora se provoditi od 2006. godine , a osobito za zgrade preko 1000 m2
-    postaviti će se minimalni zahtjevi  u kWh/m2 za nove i renovirane zgrade
-    u pretvorbi primarne u finalnu (konačnu) energiju gubi se 1/3 , što se može značajno smanjiti primjenom kogeneracije-trigeneracije kapaciteta ispod 20 MW
-    cilj je općenito smanjiti emisiju CO2 , a posebno u prometu gdje je cilj 2012. godine        120 g CO2/km, za osobna vozila
-    cilj je stvoriti  otvorena javna  privatna  partnerstva JPP za financiranje enegetske učinkovitosti i energetske politike
-    također se predviđaju porezne olakšice za učinkovitu tehnologiju

13.    Direktiva  2009/28/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 23.04.2009. godine o promicanju uporabe električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije  koja dopunjuje i posljedično opoziva Direktivu 2001/77/EZ i 2003/30/EZ

Smisao  direktive:
-    ima za cilj kontrolu potrošnje energije u Europi i korištenje  energije iz obnovljivih izvora , kao i uštede kroz energetsku učinkovitost
-    poštivanje Kyoto protokola nakon 2012. godine
-    pojačavanje sigurnosti opskrbe energijom  kroz  poticanje  razvojnih i inovativnih tehnologija kao mogućnosti za regionalni razvoj
-    odnosi se na tehnička poboljšanja korištenja izgradnje javnog prijevoza , kao i udjela energetske učinkovite upotrebe energije iz obnovljivih izvora , te odmak od fosilnih goriva
-    Europska komisija i članice stvaraju mogućnosti za regionalni razvoj i izmjenu iskustava proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
-    kod poticanja razvoja tržišta obnovljivih izvora energije potreban su pozitivna  djelovanja na regionalni i lokalni razvoj, izvozne šanse
-    donesena je podrška  demonstracijsko-tržno usmjerenim tehnologijama  za obnovljive izvore , koji služe za decentralnu proizvodnju energije koristeći lokalnu obnovljivu energiju,  kratke transportne puteve i energetske gubitke, te se istim stvaraju radna mjesta na lokacijama energana
-    podrška poticajima OIE za el. energiju, kao i raznih  vrsta biogoriva
-    uspostaviti ciljeve za udjele energije iz obnovljivih izvora u EU, kao i u svakoj članici za što je potrebno uspostaviti transparentnu regulaciju . Pri tom uzeti u obzir energije mora i ostalih vodenih površina, valova, morskih struja, plime i oseke, temperatunog gradijenta i saliniteta mora
-    koristiti stajski gnoj , organski otpad za proizvodnju  topline, el. energije, proizvoditi  bioplin i  biogoriva za razvoj  investicija u poljoprivredi , što osiguravaju  perspektivne prinose
-    cilj do 2020.godine, 20% OIE  općenito  i  10% OIE  u biogorivima, 20% energetske učinkovitosti, 20% smanjenje  CO2
-    za postizanje zadanih ciljeva EU i članice trebaju osigurati financijska sredstva za razvijanje tehnologija OIE , posebno kroz istraživanje i razvoj Europskog inovativnog tehnološkog instituta
-    za iskorištavanje biomase EU i članice trebaju pojačati mobilizaciju postojećih rezervi drveta, kao i razvoj sadnje novih šuma, što se potiče
-    uspostaviti sistem poticaja između članica EU za ulaganje u onaj izvor OIE koji u određenoj članici EU ima znatniji  potencijal, te u istom cilju surađivati sa  zemljama koje nisu članice  EU
-    do 01.06.2015. godine slijedi izvještaj o potencijalu OIE u svim prometnim sektorima
-    koristiti dizalice topline (zrak, zemlja, voda) koje kod utroška el. energije stvaraju najveće uštede primarne energije za grijanje
-    koristiti pasivne energetske sisteme u građevinskim konstrukcijama
-    za stvaranje jednog energetskoj modela energije iz OIE potrebna je strategija zajedničke suradnje između članica , koja uključuje regionalna i lokalna državna tijela
-    program solarne energije ima posebnu važnost u području Mediterana , što je interes EU
-    informativni i obrazovni deficiti , posebno u grijanju i hlađenju, trebaju se kompenzirati u interesu poticaja udjela OIE među članicama
-    poticati visokoučinkovitu kogeneraciju
-    članice moraju predati akcijske nacionalne  planove  za OIE, najkasnije do 30.06.2010.
-    najkasnije do 31.12.2014. godine, članice u građevinskim propisima uvode regulative kojima se definira minimalni  udio iz OIE ,   kod novih građevina , kao i kod starih građevina  koje se obnavljaju. Minimalni udjeli vrijede   i za blokovsko grijanje i hlađenje  iz OIE
-    članice potvrđuju da kod novo izgrađenih javnih zgrada , kao i kod onih javnih zgrada koje se obnavljaju,  od 01.01.2012. godine , stvaraju se uvjeti da se ispuni obaveza uspostavi  normi, kako bi javne zgrade mogle biti  nulte građevine (nulta emisija CO2). Pri tome se krovovi javnih ili mješano privatno-javnih  građevina koriste za proizvodnju OIE
-    na osnovu građevinskih propisa i regulativa zemlje članice potiču upotrebu grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora, što ima za cilj smanjenje  energetske potrošnje. Članice uspostavljaju  energetske i ekološke oznake ili druge nacionalne ili na EU razini razvijene certifikate ili norme kao podlogu za dodjelu poticaja OIE sistema i uređaja
-    kod biomase članice potiču pretvorbene tehnologije koje imaju minimalnu učinkovitost od 80% kod kućanstava i komercijalne upotrebe , odnosno minimum 70% učinkovitosti kod industrijske upotrebe
-    članice potiču dizalice topline prema Odluci 2007/42/EG od 09.11.2007. godine  koja definira kriterije zaštite okoliša kroz sistem označavanja EU za elektro-plinske motore ili plinsko-absorbcijske dizalice topline
-    kod termosolarnih sistema , članice potiču certificirane sisteme prema EU normama , uključujući zaštitu okoliša, energetsko označavanje i ostalo
-    članice potvrđuju da će sve važne sudionike potrošnje , građevinare, instalatere,arhitekte i isporučioce sistema i uređaja OIE (grijanje, hlađenje, el.energija, vozila na el. energiju) informirati o poticajima i iste im staviti na raspolaganje
-    do 31.12.2012. godine , članice uspostavljaju certifikacijske sisteme za instalatere kotlova na biomasu, fotonapon, termosolara  i   geotermičke  dizalice topline
-    članice potvrđuju da će sve važne učesnike, osobito projektne urede i arhitekte staviti u položaj da mogu ispitati optimalnu kombinaciju primjene OIE , a posebno visoku učinkovitost tehnologije  blokovskog grijanja i hlađenja kod planiranja, projektiranja, gradnje i renoviranja  za industrijska  i stambena područja
-    članice će razviti  sudjelovanje lokalnih i regionalnih državnih tijela  u obrazovno-orijentacijsko-senzibilno-informativnog programa koji će građanima predočiti korištenje energije OIE, kroz praktičnu primjenu
-    u svrhu dokazivanja krajnjem korisniku, koliki je udio OIE u energetskom miksu energije distributera energije, države članice će prema Direktivi 2003/54/EZ donijeti kriterije dokazivanja porijekla el. energije na objektivan , transparentan i nediskriminirajući način
-    iskaznica porijekla energije vrijedi 12 mjeseci i može se produžiti, ali  države članice moraju stvoriti mehanizme kojima bi se osigurala elektronska izrada , prijenos točnih i pouzdanih podataka iskaznice porijekla energije .Ista se odnosi ne el. energiju, grijanje  i hlađenje, a registrira se pozicija , oznaka , tip , kapacitet uređaja i prijeklo energije , dan puštanja u pogon s datumom i zemljom koja je izdala  evidencijski broj
-    članice zahtjevaju od davaoca usluga prijenosa podataka i distributera energije  uspostavu mjera i nadogradnju standardnih regulativa , kako bi se preuzimanje i podjela troškova tehničke adaptacije mreža provela na nediskriminirajući način, a sve u cilju pridobiti nove proizvođače el. energije iz obnovljivih izvora. Ove mjere se moraju uspostaviti do 30.06.2011. godine, a potom će se modificirati svake dvije godine  
-    u akcijske planove članica treba postaviti ciljeve daljinskog grijanja i hlađenja kroz biomasu , solar i geotermičke dizalice topline, kako bi se postigli ciljevi udjela OIE 2012.godine
-    tekuća biogoriva i bioplin treba koristiti kako iz proizvodnje zemlja članica tako i iz zemalja koje nisu članice  EU, a pri tom uspostaviti kriterije zaštite zraka, vode i zemlje , o čemu treba napraviti  izvještaj , najkasnije do 31.12. 2012. godine


14.    Odluke i zaključci Komisije EU od 30.06.2009. godine za uspostavu modela nacionalnih  Akcijskih planova za obnovljive izvore energije prema Direktivi   2005/28/EZ

Smisao  odluke:
-    postavljena su pitanja i tablice  članici  o  energiji grijanja , hlađenja , el. energiji , prometu , bruto finalnoj (konačnoj) energiji , zračnom prometu, za razdoblje  od 2010.-2020. godine
-    postavljena su pitanja i tablice  članici  o  OIE za  energiju  grijanja , hlađenja , el. energiju,  prometu , zračnom prometu,  udio OIE u konačnoj (finalnoj) energiji , transferu tehnologije OIE na druge članice, kao i na zemlje  koje nisu članice EU, za razdoblje  od 2010.-2020. godine
-    također su pitanja o prvnim propisima , kao i o poticajima za OIE  te financijskim podrškama za OIE
-    također treba razdvojiti vrste zahvata OIE ,odnosno sirovina OIE kod biomase, bioplina, biogoriva, deponijskog plina i sl.
-    ispuniti  treba tablice i za solar , termo+fotonapon, geotermalnu energiju dizalica topline


15.    Direktiva  2009/72/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 13.07.2009. godine o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije  i opozivu Direktive 2003/54/EZ

Smisao  direktive:
-    poboljšanje funkcionalnosti tržišta energije i plina
-    postavljaju se regulative za proizvodnju, prijenos, distribuciju  i isporuku el. energije u smislu uspostave i integracije konkurentnosti tržišta el. energije u EU  gdje države članice osiguravaju univerzalne službe koje utvrđuju  kvalitetu kroz transparente i nediskriminirajuće cijene
-    od 03.03.2011. godine, članice moraju postići odvajanje prijenosnih mreža od korisnika prijenosnih mreža

16.    Direktiva  2009/73/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 13.07.2009. godine o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog plina i opozivu Direktive 2003/55/EZ

Smisao  direktive:
-    poboljšanje funkcionalnosti tržišta energije i plina
-    postavljaju se regulative za distribuciju , prijenos, isporuku i skladištenje plina u smislu uspostave i integracije konkurentnosti tržišta plina u EU  gdje države članice osiguravaju univerzalne službe koje utvrđuju  kvalitetu kroz transparente i nediskriminirajuće cijene, što vrijedi kako za zemni plin, tako i za bioplin, te plin iz biomase
-    ostvaruje  se mogućnost injektiranja bioplina i plina iz biomase ,u  mrežu zemnog plina, za daljnji transport
-    od 03.03.2011. godine, članice moraju postići odvajanje prijenosnih mreža od korisnika prijenosnih mreža17.    Uredba (EZ) 1228/2003  Europskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. godine o uvjetima pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije


18.    Uredba (EZ) 714/2009  Europskog parlamenta i Vijeća od 13.07.2009. godine o  uvjetima pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije i opozivu Uredbe (EZ) 1228/2003


19.    Uredba (EZ) 715/2009  Europskog parlamenta i Vijeća od 13.07.2009. godine o uvjetima pristupa sustavu  plinovoda za transport prirodnog plina i opozivu Uredbe (EZ)1775/2005

 


Legislative Europskog  parlamenta


1.    INI 2007/2106
Europski parlament je zaključio inicijativu Akcijskog plana energetske učinkovitosti od 2008. godine u slijedećim aktivnostima:
-    aktivnija provedba Direktive 2002/91/EZ  (Energetska učinkovitost u zgradarstvu)
-    aktivnija provedba Direktive 2004/8/EZ (Visokoučinkovita kogenereacija)
-    napredak led rasvjete i povećanje udjela u uporabi
-    mikrokogeneracije su učinkovita zamjena za kotlove
-    od 2011. godine za nestambene zgrade uvesti norme pasivnog građenja s pasivnim grijanjem i hlađenjem,a od 2008. godine obavezati se za primjenu rješenja pasivnog grijanja i hlađenja u svim zgradama
-    uvođenje blokovskog grijanja i hlađenja , za sve građevine koje koriste fosilna goriva za grijanje i hlađenje
-    poticati hlađenje OIE
-    uspostava transparentene baze podataka za mjere energetske učinkovitosti koje se potiču, osobito financiranje mjera koje imaju za cilj izmjenu iskustava i informacija prema javnosti
-    uvesti certifikaciju automobila od A-G , u cilju smanjenja CO2


2.    Legislativa  Europskog parlamenta od 23.04.2009. godine
-    U cilju poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu Europski parlament  vidi ogroman potencijal , te je napravio Smjernice postroženja Direktive 2002/91 po kojoj sve građevine nakon 2018. godine , moraju proizvoditi energije koliko same troše, te primjenjivati dizalice topline i solarne kolektore.
-    Odmah članice EU moraju prisutpiti izradi Nacionalnih planova koji određuju udio nultih energetskih objekata (bez CO2) kod postojećih objekata.
-    Poticati korištenje OIE kako bi se postiglo učešće  od 20% do 2020. godine.
-    Ukupna  energetska učinkovitost objekata treba biti izrađena prema jednoj jedinstvenoj  metodi koja uzima u obzir  klimatske različitosti po regijama.

-    Korištenje pasivnog grijanja i hlađenja , sunčane  zaštite, kao i mjerenja za prirodna osvjetljenja.
-    Uvođenje nadzornih i upravljačih sistema energetske učinkovitosti.
-    Za energetsku učinkovitost ne treba računati grijanje  jedne godine , nego ukupnu potrošnju energije  (svih energija jednog objekta). Metoda se  mora normirati kao europska.
-    Uvođenje regulative alternativnih energetsko-opskrbnih sistema za nove i postojeće zgrade , neovisno o njihovoj veličini, kako bi se potrošnja za grijanje i hlađenje optimirala i pala.
-    Stvaranje informativnih tehnologija inteligentnih građevina ,  vlasnika objekta ili najmoprimca, moći informirati  o stvarnoj potrošnji  za grijanje i hlađenje kroz primarnu energiju i utjecaj CO2.
-    Vlasnik objekta treba u bilo koje vrijeme  biti u mogućnosti (ne samo na dan kupnje, prodaje ili najma) očitati i ispisati Energetsku iskaznicu ukupne potrošnje energije , aktualizirane na dan očitanja.
-    Uzimajući u obzir klimatske odnose na lokaciji , prognozirati i dugoročne promjene klime , kako bi se utvrdio udio nultih energetskih objekata (nulta emisija CO2). Postaviti nacionalne planove i ciljeve za povećanje broja nultih  energetskih objekata. Zemlje članice ustanoviti će ciljeve za 2015. i 2020.  godinu koliki će biti  udio nultih energetskih objekata u postotku ukupnog broja svih objekata.  Nulti energetski objekti su oni kod kojih godišnja primarna potrošnja energije ne prelazi energiju proizvedenu na mjestu objekta iz obnovljivih izvora.
-    Na rasvjetu se u EU troši 14% energije. Postoji potencijal u uštedama  od 80%  upotrebom učinkovie rasvjete.
-    Sistem poticaja  prilagoditi ukupnoj energetskoj učinkovitosti.
-    Kod  tehničkih sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode, rasvjetu i proizvodnju el. energije, uvesti  kombinaciju mjerenja , kontrole i upravljanja.
-    Ukupna energetska  učinkovitost objekta je proračunata ili izmjerena  količina energije isključivo u kWh/m2 godišnje, pri čemu se uzima u obzir uporaba pasivne solarne energije , zaštite od sunca  i prirodne rasvjete , kako bi se smanjila potrošnja primarne energije.
-    Energija obnovljivih izvora je iz nefosilnih izvora, kao vjetar , sunce, geotermija tla, energija iz zraka i vode, energija mora ,  vodenih tokova , biomasa , deponijski plin, fekalni plin i bioplin.
-    Velikom rekonstrukcijom objekta se smatra ako troškovi izolacije ovojnice , kao i  modernizacija tehničkih sistema iznosi 20% akualnih troškova gradnje zemlje članice.
-    Dizalica  topline  je uređaj koji koristi energiju okoliša, zraka, vode i zemlje.
-    Energetsko siromaštvo je situacija kad jedno kućanstvo više od 10% svojih prihoda troši za grijanje stambenog prostora.
-    Do 31.03.2010. godine nacionalna državna tijela članica usvojiti će jedinstvenu metodu za izračun ukupne energetske učinkovitosti objekta, pri čemu se potrošnja odnosi na primarnu energiju.
-    Kod novih i postojećih objekata kod velike rekonstrukcije,  zahtjev je zemalja članica  uporaba visokoučinkovitih alternativnih sistema kao npr:  
a)    decentralna opskrba energijom iz obnovljivih izvora
b)    kogeneracija
c)    blokovsko grijanje i hlađenje
d)    dizalice topline
e)    oprema za nadzor i kontrolu

-    Članice novom Direktivom 2009 kod svih novih objekata, kao i objekata koji su u rekonstrukciji , obavezuje se na inteligentne mjerne uređaje i instalacije aktivne automatizacije, upravljanja i nadzora.
-    Uspostava nacionalnih, regionalnih i  lokalnih programa kroz poticaje , poreze i financijske instrumente za provođenje gore navedenih mjera.
-    Do 30.06.2012. godine , a potom svake 3 godine , članice izvještavaju o provedbi nultih energetskih objekata.
-    Najkasnije 30.06.2010. godine postavljaju se Direktive za postroživanje Akcijskog plana energetske učinkovitosti, kao i pojačavanje financijskih instrumenata iznad postojećih za provođenje mjera.
-    Uspostava Europskih fondova za regionalni razvitak i poticaje energetske učinovitosti i primjenu OIE, najkasnije do 2014. godine.
-    Energetska  iskaznica  osim što prikazuje ukupnu potrošnju energije za grijanje, hlađenje, toplu vodu  i rasvjetu, daje i preporuke  za financijski  optimalno poboljšanje ukupne energetske učinkovitosti objekta.
-    Zemlje članice provode mjere da sve javne zgrade koje imaju više od 250 m2 neto površine, izlože Energetsku iskaznicu ukupne potrošnje energije, na dobro vidljivom mjestu.
-    Zemlje članice će omogućiti međusobno priznavanje nacionalnih kvalifikacija i certifikata za stručno osoblje.
-    Do 2011. godine Komisija će postaviti smjernice i minimum norme za periodično školovanje stručnog osoblja.
-    Kod vrednovanja ukupne energetske učinkovitosti potrošnje el.energije uzima se u obzir proračunski faktor za preračunavanje finalne (konačne) energije u primarnu energiju
.

 

Toscana cms 2009. - developed by Dizajn Studio Ringeis, Zagreb - www.ringeis.hr