brzi kontakt     Hrvatski     English 
 
Home O nama Proizvodnja Istraživanje i razvoj Montaža i održavanje Zakonodavstvo
 
E-MAIL LISTA:

Za  primanje novosti  vezanih uz našu ponudu unesite Vaš E-mail:

(upis  na ili  ispis sa E-mail liste)
Odjava    Prijava
 


Razvojni projekti koji su u tijeku


Navedene projekte  je  KOMFOR KLIMA GRUPA  U STANJU SAMOSTALNO isprojektirati, proizvesti i održavati u RH i regiji

Navedeni projekti su u skladu sa Strategijom energetskog razvitka RH  koja je zakonski stupila na snagu krajem 2009. godine, te direktno utječu na obaveze RH, propisane zakonodavstvom i regulativama EU:

o    Vlastita proizvodnja mikrokogeneratora, velikih visokoučinkovitih kogeneracija, trigeneratora,  dizalica topline, ventilatorsko-rekuperatorskih dizalica topline po standardu pasivne gradnje za tržište.   

o    Energane, za ciljanog privatnog investitora,  kogeneracije - trigenracije na zemni plin koje bi u budućnosti prešle na bioplin uz kombinaciju sa dizalicama topline za što KKG  ima 6 prijavljenih patenata.

o    Energane za potrebe gradova i županija kogeneracije - trigenracije na zemni plin koje bi u budućnosti prešle na bioplin uz kombinaciju sa dizalicama topline za što KKG  ima 6 prijavljenih patenata. Moguća realizacija po ESCO modelu po kojem bi energane  bile  u vlasništvu KKG do dana povrata investicije kroz uštedu energije nakon čega bi prešlo u vlasništvo gradova i županija. Ovakve aktivnosti dodatno su aktualizirane Zakonom o proizvodnji, distibuciji i opskrbi toplinskom energijom kroz koncesije , kao i povećanjem  otkupne cijene el. energije iz visokoučinkovite kogeneracije  za povlaštenog  proizvođača  (veljača 2010- povećanje  cijene 60% od bazne godine ).

o    «Ekološko turistička platforma - marina» za prihvat brodova u tranzitu s vlastitom proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora energije vlastitom proizvodnjom pitke vode desalinizacijom kao i vlastitim pročišćivaćem otpadnih voda. Tehnologija zadovoljava sve europske norme, u skladu je s «Mediteranskom poveljom», te osim brodove energijom i vodom može opskrbljivati i otoke. Patent je prijavljen od KKG 2005. godine.

o    Proizvodnja bioplina iz šumske biomase rasplinjavanjem, pročišćavanje plina, metanizacija, te distribucija u plinsku mrežu zemnog plina , prema  usvojenim Direktivama od EU.

o    Proizvodnja električne i toplinske energije iz bioplina trigeneracijom na velikim farmama stoke (prvenstveno mliječnih krava), uključiti otkup fekalija malih farmi i proizvođača stoke,  te proizvodnja energije iz biomase. Viškove toplinske enrgije koristiti za grijanje staklenika.

o    Pročiščivaći otpadnih kanalizacijskih voda, mehanički i biološki, te proizvodnja električne i toplinske energije iz fekalnog plina.

o    Termosolarne elektrane upotrebom  koncentriranog sunčeva zračenja paraboličnim koncentratorom  sa linijskim fokusom, u području priobalnog krša sa akumuliranjem dnevne toplinske energije u spremnike ulja ili soli sa ciljem postizanja iznad 4000 radnih sati godišnje.  

o    Proizvodnja električne i toplinske energije trigeneracijom iz deponijskog plina.

o    Gradnja velikih objekata-naselja na principima niskoenergetske-pasivne gradnje s vlastitom proizvodnjom energije iz alternativnih i obnovljivih izvora energije.

o    Energane shopping centara primjenom raznih tehnologija OIEiK te se parkirna mjesta koriste kao prodajna mjesta električne energije za potrebe elektroautomobila .

o    Plantaže algi kao sirovine za proizvodnju bio goriva, bio plina i sintetičkog plina.

o    Uz plantažu uzgoj marikultura, te proizvodnja električne i toplinske energije trigeneracijom,  pri čemu  isparavanjem mora, sol nastaje kao otpadni proizvod.
 
o    Grijanje i hladjenje staklenika trigeneracijom i poligeneracijom


o    Dizalice topline za zahvatom mora, za proizvodnju toplinske i rashladne energije iz mora za potrebe velikih potrošača i gradova.

o    Proizvodnja električne energije iz mora OTEC tehnologijom u kombinaciji sa trigeneracijom.

o    Proizvodnja pitke vode iz mora desalinizacijom reverzibilnom osmozom.

o    Proizvodnja toplinske i rashladne energije korištenjem toplinskih kapaciteta kanalizacijskih voda.

o    Gradnja mreža i prstena, te razvoda instalacija blokovskog  grijanja, hlađenja, te električne energije  iz energana s daljinskim očitanjem i obračunom potrošnje toplinske i električne energije s optimizacijom cijene prodajne energije baziranoj na optimizaciju vršne potrošnje. 

 

 

 

Toscana cms 2009. - developed by Dizajn Studio Ringeis, Zagreb - www.ringeis.hr